『NHK大河ドラマ歴史ハンドブック 真田丸』

『NHK大河ドラマ歴史ハンドブック 真田丸』

NHK大河ドラマ歴史ハンドブック 真田丸

発行:NHK出版(NHKシリーズ)
カバーデザイン/フォーマットデザイン:黒岩二三(Fomalhaut)